POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO DÁRCE

(dále jen "Poučení")

Domácí hospic Setkání zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, tj. se zákonem č. 101/2000 Sb. (z. o ochraně osobních údajů) (dále jen "Zákon") a s účinností ode dne 25. května 2018 také nařízením EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které v některých ohledech úpravu Zákona nahradí (dále jen "Nařízení").

Níže shrnujeme důležité informace o zpracování osobních údajů, které nám v souvislosti s Vaší účastí v systému podpory Domácího hospice Setkání poskytneme.

POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Domácí hospic Setkání, o.p.s. se sídlem Hrdinů odboje 1017, Rychnov nad Kněžnou a provozovnou na adrese Javornická 1501, Rychnov nad Kněžnou, IČ 02305291, telefon 733694162, e- mail setkani@hospicrychnov.cz, webové stránky www.hospicrychnov.cz.

Zastupující: Mgr. Andrea Kolaříková, ředitelka

ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

DH Setkání zpracovává osobní údaje poskytnuté mu Dárcem prostřednictvím formuláře na webových stránkách nebo jinou cestou, např. telefonicky, písemně. Zpracovávané osobní údaje tak mohou zahrnovat zejména:

  • Osobní údaje běžné: jméno a příjmení, e-mailová adresa a, pokud jsou Dárcem poskytnuty, také akademický titul, adresa bydliště, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, jednotlivé platby příspěvků.
  • Osobní údaje citlivé, resp. zvláštní kategorie (čl. 9 Nařízení): žádné.

ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracovávané osobní údaje jsou získávány od Dárců, a to zejména v souvislosti s vyplněním kontaktního formuláře a případně v rámci další komunikace s Dárci, ať už osobní, telefonické, písemné nebo jiné, a z jiných podkladů a dokumentů, které Dárce DH Setkání poskytne.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ

Osobní údaje Dárců jsou zpracovávány za účelem zajištění jejich řádné účasti v Systému databáze Domácího hospice Setkání, tj. zejména jejich registrace, zpracování a přiřazení jimi poskytnutých darů a komunikace s Dárci, včetně vystavení potvrzení pro účely daně z příjmů.

V rámci tohoto účelu zpracování tak bude ke zpracování osobních údajů docházet zejména:

1) při identifikaci Dárce a jeho daru dle a v rozsahu jím poskytnutých údajů

2) pro vnitřní komunikaci s Dárcem (např. zasílání poděkování, výroční zprávy a jiných zpráv a vystavení potvrzení pro účely daně z příjmů)

3) pro vnější komunikaci Setkání (např. zobrazení v seznamu Dárců, zpracování statistických přehledů o Dárcích a poskytnutých darech a případně další vždy v rozsahu souhlasu Dárce)

4) v souvislosti s plněním právních povinností DH Setkání, jak jsou, případně budou stanoveny právními předpisy České republiky a/nebo EU, nebo

5) pokud to bude nezbytné k ochraně práv a právních nároků DH Setkání (dle Zákona), nebo pro účely oprávněných zájmů DH Setkání

V některých případech mohou být některé osobní údaje využity k veřejné prezentaci a marketingové činnosti DH Setkání vůči stávajícím nebo potenciálním dárcům, resp. veřejnosti, s cílem podpořit účast dárců. Takto však budou osobní údaje využity pouze, pokud k tomu DH Setkání v konkrétním případě udělíte zvláštní předchozí souhlas.

DH Setkání uvádí jména dárců ve své výroční zprávě. Dárce má právo požádat DH Setkání o anonymitu a to písemně do 31. března následujícího roku.

SUBJEKTY ZPRACOVÁVAJÍCÍ OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje zpracovává přímo DH Setkání, a to v elektronické formě a v písemné formě.

ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚDAJŮ JINÝM OSOBÁM

Osobní údaje dále mohou být zpřístupněny subjektům oprávněným dle zvláštních právních předpisů (např. orgánům činným v trestním řízení, apod.) a osobám v pozici zpracovatelů osobních údajů činných pro DH Setkání, se kterými bude DH Setkání spolupracovat. Aktuální seznam zpracovatelů je možné si vyžádat u ředitelky DH Setkání.

OBDOBÍ, PRO KTERÉ SUBJEKT SOUHLASÍ SE ZPRACOVÁVÁNÍM A DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou zpracovány a uloženy po dobu účasti Dárce v systému databáze DH Setkání. Poté, co bude účast Dárce v systému ukončena, uchovává DH Setkání osobní údaje Dárce po dobu 5 let od takovéhoto ukončení účasti. Po uplynutí 5 let je dárce ze systému vymazán.

Souhlas se zpracováním se uděluje na celé období účasti Dárce v Systému databáze DH Setkání. Období, pro které je souhlas udělen, končí také odvoláním souhlasu (viz také výše).

DALŠÍ INFORMACE O PRÁVECH V SOUVISLOSTI
SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobám - subjektům údajů, jejichž osobní údaje DH Setkání zpracovává, přiznává Zákon a Nařízení vedle práv již uvedených výše také zejména práva shrnutá níže. DH Setkání se snaží vycházet subjektům údajů při naplňováním těchto jejich práv v co největší míře vstříc.

Právo na přístup k osobním údajům dle § 12 Zákona: Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu DH Setkání povinen tuto informaci (obsahující vždy sdělení dle § 12 odst. 2 Zákona) bez zbytečného odkladu předat.

Ochrana práv dle § 21 Zákona: Každý subjekt, který zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt požádat Správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby Správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů).

Dle Nařízení má subjekt údajů zejména tyto práva:

Právo na přístup k osobním údajům: Subjekt údajů má právo získat od DH Setkání potvrzení, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.

Právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování: Subjekt údajů má právo (v případech stanovených Nařízením) požádat DH Setkání o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. neúplných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování, případně požádat o omezení zpracování osobních údajů v souvislosti s řešením okolností zpracování osobních údajů u DH Setkání.

Právo vznést námitku: Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést u DH Setkání námitku proti zpracování jeho osobních údajů zpracovávaných pro účely oprávněných zájmů DH Setkání nebo jiných osob (dle Nařízení); oprávněnými zájmy dle Nařízení můžou být zejména případy ochrany práv a právních nároků DH Setkání.

Právo na přenositelnost údajů: Subjekt údajů má (za podmínek stanovených v Nařízení) právo získat své osobní údaje od DH Setkání a předat je jinému správci osobních údajů.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno Nařízení. Tímto dozorovým úřadem bude pro subjekty údajů s bydlištěm v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

Aktuální platné znění Poučení o ochraně osobních údajů je vždy zveřejněno na www.hospicrychnov.cz.

Pokud byste měl jakékoli dotazy nebo Vám bylo ve výše uvedených informacích něco nejasné, neváhejte nás, prosím, kontaktovat, rádi odpovíme.

Schválila: Mgr. Andrea Kolaříková, ředitelka

V Rychnově nad Kněžnou dne 2.5.2018