Informace pro zájemce o službu

Zřizovatelem Sociální poradny Domácího hospice Setkání je Domácí hospic Setkání, o.p.s. Sociální poradna poskytuje odborné sociální poradenství podle §37, odst. 1, písm. b), zákona č. 108/2006 o sociálních službách.

Poslání služby

Posláním služby je poskytování odborného sociálního poradenství nemocným v terminálním stadiu především onkologického onemocnění, jejich rodinám, pozůstalým a lidem pečujícím v domácím prostředí o nevyléčitelně nemocné. Služba je poskytována v kanceláři poradny (ambulantní forma) nebo v přirozeném sociálním prostředí uživatele do vzdálenosti 30 km od sídla služby (terénní forma)

Cíl služby

Poskytnout informace o možnostech důstojného umírání v české republice. Poskytnout informace a rady k tomu, že je také možné zemřít doma a že je možné pečovat o umírající v domácím prostředí. Pomoc se zajištěním potřebných podmínek k péči o umírající v domácím prostředí / např. sociální příspěvky, kompenzační pomůcky, domácí paliativní péče, psychologická péče, duchovní péče/. Umožnit tak uživatelům služby, aby mohli zůstat ve svém přirozeném sociálním prostředí až do smrti.

Principy poskytované služby

Služby je poskytována zdarma a anonymně. Pracovníci poradny o všech skutečnostech zachovávají mlčenlivost. Poradna poskytuje uživateli rady a nabízí řešení v souladu se svými cíli a uživatel má možnost se svobodně rozhodnout, zda podle nich bude postupovat. Ochrana lidského života - služby nepodporuje jakékoliv snahy o uzákonění eutanazie (aktivní ukončení lidského života na žádost nemocného).

Pravidla konzultace

Služba je poskytována formou 30 minutových konzultací. Pracovník poradny může konzultaci podle potřeby zkrátit či při řešení složitějších problémů prodloužit. Konzultace mohou být jednorázové či opakované. Do poradny je možné se předem objednat telefonicky, emailem nebo osobně. Zájemce může přijít do poradny i bez objednání, v případě obsazené denní kapacity (6 konzultací ambulantně, 6 konzultací v terénu) mu je nabídnut jiný termín konzultace.

Konzultační hodiny

Služba je poskytována ambulantní a terénní formou:

ambulantní: 

pondělí, čtvrtek, pátek 8 - 11 hodin

terénní: 

pondělí - pátek 11 - 20 hodin + úterý a středa 8 - 11 hodin

Sociální poradna Domácího hospice Setkání poskytuje sociální služby na adrese:

Sociální poradna Domácího hospice Setkání 
Javornická 1501 516 01 
Rychnov nad Kněžnou


Telefon : 733 694 160, 733 694 162


e-mail: vrbova.setkani@seznam.cz,    hospic.setkani@seznam.cz

Poradna je umístěna blízko centra města, ve třetím patře budovy, kde sídlí také další subjekty. Do prvního podlaží vede krátké schodiště, v prvním podlaží je k dispozici výtah. Číslo dveří: 304, 305.


Kontakt a mapa: 


Uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby

V případě, že osobní cíl zájemce je poradna schopna splnit a zájemce souhlasí s navrhovaným řešením, je uzavřena ústní smlouva o poskytnutí sociální služby. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Tím se stává ze zájemce uživatel.

Dle § 91. Odst. 2 zák. č. 108/2006 Sb. obsahuje smlouva o poskytnutí sociální služby tyto náležitosti:

a) Označení smluvních stran - na jedné straně poskytovatelem služby je Sociální poradna Domácího hospice Setkání, Javornická 1501, 516 01 Rychnov n.Kn, zastoupená sociálním pracovníkem, na straně druhé příjemcem služby, který může vystupovat anonymně.

b) Druh sociální služby - odborné sociální poradenství ( § 37 zák.č.108/2006 Sb.).

c) Rozsah poskytování sociální služby - služba je poskytována formou 30 minutových konzultací, celkový rozsah je vždy individuální.

d) Místo a čas poskytování služby - Sociální poradna Domácího hospice Setkání, Javornická 1501, 516 01 Rychnov n.Kn, ambulantní forma: pondělí, čtvrtek, pátek 8-11 hodin, terénní forma: pondělí až pátek 11-20 hod + úterý a středa 8 - 11 hod - pružná pracovní doba.

e) Výše úhrady - služba je poskytována bezplatně.

f) Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro poskytování sociálních služeb - viz Informace pro zájemce o službu (dostupné v kanceláři poradny a na webových stránkách organizace).

g) Výpovědní důvody a výpovědní lhůty - ze strany uživatele kdykoliv bez udání důvodu s okamžitou platností, ze strany poskytovatele v případě slovního nebo fyzického napadání s okamžitou platností.

h) Doba platnosti smlouvy - smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Může být mimo důvody uvedené v čl.g) též ukončena na základě dohody obou smluvních stran.

Každý uživatel služby má právo nahlížet do osobní dokumentace, která je vedena pod jeho uživatelským číslem.

Odmítnutí zájemce o službu

Dle§ 91, odst.3, Zákona o sociálních službách č. 108/2006 sb. může poskytovatel odmítnout zájemce o sociální službu, pokud :

Písm. a) Neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb (např. zájemce žádá pobytovou službu).

Písm. b) Nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá (kapacita poradny jsou 4 uživatelé denně ambulantně, 3 uživatelé v terénu).

Písm. d) Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Sociální pracovník vede evidenci zájemců, kterým nebylo vyhověno z důvodu nedostatečné kapacity. O této skutečnosti provede záznam do sešitu Evidence odmítnutých zájemců. V sešitu je uvedeno pořadové číslo, důvod odmítnutí, podpis pracovníka. Pokud zájemce s odmítnutím nesouhlasí, může si podat stížnost podle Informací pro zájemce o službu, které jsou umístěny v kanceláři poradny a na webových stránkách organizace.

Na žádost odmítnutého zájemce je vystaveno písemné oznámení s uvedením důvodu odmítnutí uzavření smlouvy (§ 91, odst. 7 Zák.č.108/2006 Sb.).

Pracovník poradny odmítnutému zájemci poskytne podporu pro vyhledání jiné služby, popřípadě mu předá kontakt na jiné zařízení, které může navštívit.

V případě naplnění denní kapacity poradny sociální pracovník nabídne zájemci jiný termín.

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služby

Stížnost je chápána jako výkon práva uživatele služby a je považována za příležitost ke zvýšení kvality služby.

Stížnost lze podat ústně, písemně, či alternativní formou (znakový jazyk)

Jak postupovat:

1. Ústní forma :

- možnost podání u ředitele Domácího hospice Setkání, o.p.s.,

- u sociálního pracovníka poradny,

- telefonicky na těchto číslech : 733 694 160, 733 694 162,

- na adrese : Javornická 1501, 516 01, Rychnov n.Kn

2. Písemná forma:

- uživatelům je na požádání k dispozici Kniha přání a stížností,

- odesláním poštou na adresu Domácí hospic Setkání, o.p.s., Javornická 1501, 516 01, Rychnov n.Kn ,

- e-mailem na adresu: mail: vrbova.setkani@seznam.cz hospic.setkani@seznam.cz

3. alternativní forma:

Prostřednictvím tlumočníka do znakového jazyka, do cizího jazyka, apod., prostřednictvím důvěrné osoby uživatele služby, který není schopen verbální komunikace a důvěrná osoba může z jeho nonverbálních projevů rozpoznat pocity nelibosti z nějaké skutečnosti.

Shrnutí:

Kvalita služeb je kontrolována sociálním pracovníkem poradny. Uživatelům je na požádání k dispozici kniha přání a stížností. Stížnosti je možno adresovat také písemnou formou na adresu sídla Domácího hospice Setkání, o.p.s. nebo ústní formou či telefonicky pracovníkům sociální poradny (kontakty výše). K vyřizování stížností jsou oprávněni sociální pracovník poradny a ředitelka Domácího hospice Setkání, o.p.s. Připomínky nebo stížnosti jsou sledovány a vyhodnocovány a do 30 dnů je navrženo řešení problému. Pracovník oprávněný k vyřízení stížnosti prodiskutuje a sdělí závěrečné stanovisko, popřípadě konkrétní postupy a náhrady, které povedou ke změně nebo nápravě dané skutečnosti uvedené ve stížnosti osobě, která stížnost podala. 

V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti, má uživatel možnost obrátit se na nadřízený nebo nezávislý orgán, popř. v případě porušení právních předpisů na soud.

Na Krajský úřad Královéhradeckého kraje:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje vedoucí odboru sociálních věcí
Pivovarské náměstí 1245
Hradec Králové 500 03
Telefon: 495 817 111
mail: posta@kr-kralovehradecky.cz

Na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR:

MPSV ČR, Na Poříčním právu 1
Praha 2, 128 01
Telefon : 221 922 664
mail: posta@mpsv.cz

Na Český helsinský výbor:

Štefánikova 21
Praha 5, 150 00
Telefon : 257 221 142
mail: podatelna@helcom.cz

Na veřejného ochránce práv:

Kancelář veřejného ochránce práv
Údolní 39
Brno, 602 00
Telefon : 542 542 111
mail: podatelna@ochance.cz

Na veřejného ochránce práv:

Na okresní soud v Rychnově nad Kněžnou: ( Občan ČR má možnost podle obecně právních předpisů obrátit se v případě porušení jeho práv na soud : ) 
Svatohavelská 93
516 19 Rychnov nad Kněžnou
Telefon :494 548 300
mail: podatelna@osoud.rkn.justice.cz

Pracovníci poradny dbají při přijímání a řešení stížností na bezpečný postup a ochranu uživatele, předcházejí tomu, aby se uživatel služby nedostal do nevýhodné situace, která by ho mohla z důvodu podání stížnosti ohrozit.

Nouzové a havarijní situace:

Nouzová situace je mimořádné ohrožení osoby uživatele nebo zaměstnance (napadení, úraz, pád)

Havarijní situace je náhlá mimořádná událost, která vznikla v souvislosti s technickým provozem (požár, povodeň, prasklé potrubí, autohavárie apod.)

Pracovníci poradny jsou s těmito situacemi seznámeni a znají zavedené postupy řešení.

Důležitá telefonní čísla:
Zdravotnická záchranná služba - tel. 155
Policie - tel. 158
Městská poslice Rychnov nad Kněžnou - tel. 494 535 212
Porucha (havárie) el. proudu a vody - tel. 150

Hasiči - tel. 150

Zdravotnická záchranná služba - tel. 155Policie - tel. 158Městská poslice Rychnov nad Kněžnou - tel. 494 535 212Porucha (havárie) el. proudu a vody - tel. 150

Příklady nouzových a havarijních situací:

- požár v budově

- havárie vody

- akutní zhoršení zdravotního stavu nebo úraz uživatele

Zvyšování kvality sociální služby

Jednou z možností zvyšování kvality sociální služby je získávání zpětné vazby od uživatelů. Uživatelé mají možnost písemného vyjádření, nebo rozhovoru při osobním setkání. Na uživatelích záleží, zda se chtějí vyjádřit ke kvalitě služby či nikoliv. V kanceláři Sociální poradny Domácího hospice Setkání jsou k dispozici dotazníky, které si lze vyžádat a vyplněné vhodit do schránky označené Domácí hospic Setkání, o.p.s.

Platnost od 15.5.2015

Schválila : Mgr. Andrea Kolaříková, ředitelka Domácího hospice Setkání, o.p.s.

Sociální poradna Domácího hospice Setkání Javornická 1501, 516 01 Rychnov nad Kněžnou