Kontakt a mapa: 

Informace pro zájemce o službu

Zřizovatelem Sociální poradny Domácího hospice Setkání je Domácí hospic Setkání, o.p.s. Sociální poradna poskytuje odborné sociální poradenství podle §37, odst. 1, písm. b), zákona č. 108/2006 o sociálních službách.

Poslání služby

Posláním služby je poskytování odborného sociálního poradenství nemocným v terminálním stadiu především onkologického onemocnění, osobám v terminálním stadiu jiného onemocnění, jejich rodinám, pozůstalým a lidem pečujícím v domácím prostředí o nevyléčitelně nemocné. Služba je poskytována v kanceláři poradny (ambulantní forma) nebo v přirozeném sociálním prostředí uživatele do vzdálenosti 30 km od sídla služby (terénní forma)

Cíl služby

Poskytnout informace o možnostech důstojného umírání v české republice. Poskytnout informace a rady k tomu, že je také možné zemřít doma a že je možné pečovat o umírající v domácím prostředí. Pomoc se zajištěním potřebných podmínek k péči o umírající v domácím prostředí / např. sociální příspěvky, kompenzační pomůcky, domácí paliativní péče, psychologická péče, duchovní péče/. Umožnit tak uživatelům služby, aby mohli zůstat ve svém přirozeném sociálním prostředí až do smrti.

Principy poskytované služby

Služba je poskytována zdarma a anonymně. Pracovníci poradny o všech skutečnostech zachovávají mlčenlivost. Poradna poskytuje uživateli rady a nabízí řešení v souladu se svými cíli a uživatel má možnost se svobodně rozhodnout, zda podle nich bude postupovat. Ochrana lidského života - služba nepodporuje jakékoliv snahy o uzákonění eutanazie (aktivní ukončení lidského života na žádost nemocného).

Pravidla konzultace

Služba je poskytována formou konzultací v délce dle kapacity a možností pracovníků sociální poradny a dle potřeb zájemce či uživatele. Pracovník poradny může konzultaci podle potřeby zkrátit či při řešení složitějších problémů prodloužit. Konzultace mohou být jednorázové či opakované. Do poradny je možné se předem objednat telefonicky, emailem nebo osobně. Zájemce může ve stanovené hodiny přijít do poradny i bez objednání, v případě obsazené denní kapacity (6 konzultací ambulantně, 6 konzultací v terénu) mu je nabídnut jiný termín konzultace.

Konzultační hodiny

Služba je poskytována ambulantní a terénní formou:

ambulantní: pondělí a čtvrtek: 8 - 12 hodin (v krizových situacích pro stávající uživatele 12:00 - 8:00)

V případě potřeby je možnost pro zájemce domluvit si setkání v prostorách poradny i mimo stanovené hodiny.

terénní: pondělí - čtvrtek: 8 - 16 hodin (v krizových situacích pro stávající klienty 16:00 - 8:00)

pátek: 8 - 12 hodin (v krizových situacích pro stávající klienty 12:00 - 8:00)

O víkendech a svátcích pro stávající uživatele v krizových situacích možnost návštěvy po telefonické domluvě.

Sociální poradna Domácího hospice Setkání poskytuje sociální služby na adrese:

Sociální poradna Domácího hospice Setkání Javornická 1501,                                                                                                                                                               516 01 Rychnov nad Kněžnou

Telefon : 733 694 160, 733 694 162 E-mail : hospic.setkani@seznam.cz

Poradna je umístěna blízko centra města, ve třetím patře budovy, kde sídlí také další subjekty. Do prvního podlaží vede krátké schodiště, v prvním podlaží je k dispozici výtah. Číslo kanceláře: 304.


Uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby

V případě, že osobní cíl zájemce je poradna schopna splnit a zájemce souhlasí s navrhovaným řešením, je uzavřena ústní smlouva o poskytnutí sociální služby. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Tím se stává ze zájemce uživatel.

Dle § 91. Odst. 2 zák. č. 108/2006 Sb. obsahuje smlouva o poskytnutí sociální služby tyto náležitosti:

a) Označení smluvních stran - na jedné straně poskytovatelem služby je Sociální poradna Domácího hospice Setkání, Javornická 1501, 516 01 Rychnov n.Kn, zastoupená sociálním pracovníkem, na straně druhé příjemcem služby, který může vystupovat anonymně.

b) Druh sociální služby - odborné sociální poradenství ( § 37 zák.č.108/2006 Sb.).

c) Rozsah poskytování sociální služby - služba je poskytována formou různě dlouhých konzultací dle potřeb klientů a možností pracovníků poradny, celkový rozsah je vždy individuální.

d) Místo a čas poskytování služby - Sociální poradna Domácího hospice Setkání, Javornická 1501, 516 01 Rychnov n. Kn, ambulantní forma: pondělí, čtvrtek, pátek 8-11 hodin, terénní forma: pondělí až pátek 8 - 20 hod, kromě ambulantních hodin, pružná pracovní doba.

e) Výše úhrady - služba je poskytována bezplatně.

f) Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro poskytování sociálních služeb - viz Informace pro zájemce o službu (dostupné v kanceláři poradny a na webových stránkách organizace).

g) Výpovědní důvody a výpovědní lhůty -ze strany uživatele kdykoliv bez udání důvodu s okamžitou platností, ze strany poskytovatele v případě slovního nebo fyzického napadání s okamžitou platností.

h) Doba platnosti smlouvy -smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Může být mimo důvody uvedené v čl.g) též ukončena na základě dohody obou smluvních stran.

Každý uživatel služby má právo nahlížet do osobní dokumentace, která je vedena pod jeho uživatelským číslem.

Odmítnutí zájemce o službu

Dle§ 91, odst.3, Zákona o sociálních službách č. 108/2006 sb. může poskytovatel odmítnout zájemce o sociální službu, pokud :

Písm. a) Neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb (např. zájemce žádá pobytovou službu).

Písm. b) Nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá (kapacita poradny jsou 4 uživatelé denně ambulantně, 3 uživatelé v terénu).

Písm. d) Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Sociální pracovnice vede evidenci zájemců, kterým nebylo vyhověno z důvodu nedostatečné kapacity. O této skutečnosti provede záznam do sešitu Evidence odmítnutých zájemců. V sešitu je uvedeno pořadové číslo, důvod odmítnutí, podpis pracovníka. Pokud zájemce s odmítnutím nesouhlasí, může si podat stížnost podle Informací pro zájemce o službu, které jsou umístěny v kanceláři poradny a na webových stránkách organizace.

Na žádost odmítnutého zájemce je vystaveno písemné oznámení s uvedením důvodu odmítnutí uzavření smlouvy (§ 91, odst. 7 Zák.č.108/2006 Sb.).

Pracovník poradny odmítnutému zájemci poskytne podporu pro vyhledání jiné služby, popřípadě mu předá kontakt na jiné zařízení, které může navštívit.

V případě naplnění denní kapacity poradny sociální pracovník nabídne zájemci jiný termín.

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služby

Stížnost je chápána jako výkon práva uživatele služby a je považována za příležitost ke zvýšení kvality služby.

Stížnost lze podat ústně, písemně, či alternativní formou (znakový jazyk)

Jak postupovat:

1. Ústní forma : - možnost podání u ředitelky Domácího hospice Setkání, o.p.s., - u garantky a zároveň sociální pracovnice poradny - telefonicky na těchto číslech: 733 694 160, 733 694 162, - na adrese: Javornická 1501, 516 01, Rychnov n.Kn

2. Písemná forma - uživatelům je na požádání k dispozici Kniha přání a stížností, - odesláním poštou na adresu Domácí hospic Setkání, o.p.s., Javornická 1501, 516 01, Rychnov n.Kn , - e-mailem na adresu: hospic.setkani@seznam.cz 

3. Alternativní forma Prostřednictvím tlumočníka do znakového jazyka, do cizího jazyka, apod., prostřednictvím důvěrné osoby uživatele služby, který není schopen verbální komunikace a důvěrná osoba může z jeho nonverbálních projevů rozpoznat pocity nelibosti z nějaké skutečnosti.

Shrnutí:

Kvalita služeb je kontrolována garantkou sociální poradny. Uživatelům je na požádání k dispozici kniha přání a stížností. Stížnosti je možno adresovat také písemnou formou na adresu sídla Domácího hospice Setkání, o.p.s. nebo ústní formou či telefonicky pracovníkům sociální poradny (kontakty výše). K vyřizování stížností jsou oprávněni garantka sociální poradny a ředitelka Domácího hospice Setkání, o.p.s. Připomínky nebo stížnosti jsou sledovány a vyhodnocovány a do 30 dnů je navrženo řešení problému. Pracovník oprávněný k vyřízení stížnosti prodiskutuje a sdělí závěrečné stanovisko, popřípadě konkrétní postupy a náhrady, které povedou ke změně nebo nápravě dané skutečnosti uvedené ve stížnosti osobě, která stížnost podala. V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti, má uživatel možnost obrátit se na nadřízený nebo nezávislý orgán, popř. v případě porušení právních předpisů na soud.

Pracovníci sociální poradny se chovají ke klientům tak, aby se případným nedorozuměním a konflikům předcházelo. Během procesu doprovázení se vzájemná komunikace ladí tak, aby si uživatelé a pracovníci vzájemně co nejlépe porozuměli a vycházeli si vstříc s důrazem na respekt k potřebám uživatelů.

V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti, má uživatel možnost obrátit se na nadřízený nebo nezávislý orgán, popř. v případě porušení právních předpisů na soud.

Na Krajský úřad Královéhradeckého kraje: Krajský úřad Královéhradeckého kraje vedoucí odboru sociálních věcí Pivovarské náměstí 1245 Hradec Králové 500 03 tel.: 495 817 111 e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz

Na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR: MPSV ČR, Na Poříčním právu 1 , Praha 2, 128 01, tel 221 922 664 , e-mail. posta@mpsv.cz

Na Český helsinský výbor: Štefánikova 21, Praha 5, 150 00, tel.: 257 221 142, e-mail: podatelna@helcom.cz

Na veřejného ochránce práv: Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno, 602 00, tel.: 542 542 111 e-mail: podatelna@ochance.cz

Na okresní soud v Rychnově nad Kněžnou: ( Občan ČR má možnost podle obecně právních předpisů obrátit se v případě porušení jeho práv na soud : ) Svatohavelská 93
516 19 Rychnov nad Kněžnou tel: 494 548 300 e-mail: podatelna@osoud.rkn.justice.cz

Pracovníci poradny dbají při přijímání a řešení stížností na bezpečný postup a ochranu uživatele, předcházejí tomu, aby se uživatel služby nedostal do nevýhodné situace, která by ho mohla z důvodu podání stížnosti ohrozit.

Veřejný závazek

Popis realizace poskytované sociální služby - Sociální poradna Domácího hospice Setkání

Poslání:

Domácí hospic Setkání poskytuje sociální poradenství lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Specializovanou částí poradny je pomoc nevyléčitelně nemocným pacientům v poslední fázi života a jejich rodinám a blízkým, kteří se rozhodli o ně pečovat v domácím prostředí. Služba je poskytována ambulantně v kanceláři poradny nebo terénně v domácím prostředí klienta nebo po vzájemné domluvě v jiném prostředí.

Cílová skupina:

 • nevyléčitelně nemocní pacienti a lidé, kteří o ně pečují
 • rodiny nebo lidé, kteří zvažují péči o nevyléčitelně nemocného
 • lidé, kteří dlouhodobě pečují o těžce nemocného a nevědí si rady nebo jsou unaveni
 • pozůstalí v době zármutku po smrti blízkého
 • lidé v krizové situaci

Služba je poskytována klientům všech sociálních skupin zejména od 15 let věku v oblasti do 30 km od sidla služby - Rychnova nad Kněžnou.

Cíl:

Cílem služby je poskytnout informace o možnostech pomoci při doprovázení umírajícího blízkého v domácím prostředí až do smrti a pomoc při zajištění podmínek k péči v domácím prostředí (např. příspěvek na péči, kompenzační pomůcky, paliativní péče, duchovní a psychologická péče). Podpora pozůstalých formou individuálních i skupinových setkání, pokud mají pozůstalí zájem.

Principy poskytované služby:

 • Individuální přístup a anonymita - co největší přizpůsobení potřebám uživatele
 • Diskrétnost - informace jsou dle zákona považovány za důvěrné
 • Respektování svobodného rozhodnutí a volby uživatele a dodržování práv uživatele - služba je poskytována všem lidem bez ohledu na polickou příslušnost, rasu, pohlaví, přesvědčení, věk, orientaci, náboženství apod.
 • Služba je poskytována bezplatně
 • Poradna nepodporuje eutanázii (ukončení života na žádost nemocného)
 • Kvalifikovanost pracovníků poradny
 • Spolupráce s rodinnými příslušníky, dalšími odborníky, veřejností, veřejnou správou, samosprávou, studenty, dobrovolníky, dalšími organizacemi apod. Spolupráce je založena na principech partnerství.

Základní činnosti při poskytování odborného sociálního poradenství

Sociální poradna nabízí řešení sociálně-právních a sociálně-zdravotních problémů klientů aplikací odborných metod sociální práce.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

Zprostředkování navazujících služeb (např. zprostředkování služby domácí péče, pečovatelské služby, lůžkového zařízení s paliativní péčí, půjčovnou pomůcek, pomoc při zařizování na městském úřadu, úřadu práce, OSSZ, u notáře apod.)

Sociálně terapeutické činnosti:

Poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech (sociální pojištění, dávky SSP, sociální služby, dávky hmotné nouze apod.), v oblastech práva (orientace v zákonech - např. občanské, pracovní), v oblastech psychologie (psychosociální podpora pro dlouhodobě pečující, psychohygiena, relaxace) a v oblasti vzdělávání (edukace v oblasti péče o nevyléčitelně nemocné)

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

Pomoc při vyřizování běžných záležitostí - vyplnění formulářů, složenek, vyřizování telefonátů, mailů za přítomnosti klienta a s jeho souhlasem.

Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím - mapování klientovy rodinné situace, zjišťování možnosti pomoci někoho z okolí.


Personální a materiálně technické zabezpečení poradny

Personál poradny:

Služby poradny poskytují kvalifikovaní odborní sociální pracovníci (splňující podmínky pro výkon sociální práce dle § 110 a § 116 zák. 108/2006 Sb. ve znění pozd. předpisů).

Sociální pracovnice: Bc. Tereza Mentziková

Zdravotní sestry: Kamila Vodehnalová DiS., Světlana Hejzlarová, Lucie Požárová

Pracovník v sociálních službách: Ing. Hana Tylšová

Telefon: 733 694 160 , 733 694 162

e-mail: hospic.setkani@seznam.cz

Forma:

Dle § 33 zák. č. 108/2006 Sb. ve znění pozd. předpisů je sociální poradenství poskytováno formou ambulantní (osoba dochází nebo je doprovázena nebo dopravována do sociální poradny, součástí služby není ubytování) a terénní (poradna poskytuje své služby v přirozeném sociálním prostředí klienta nebo po vzájemné domluvě v jiném prostředí)

Poradenství je poskytováno zdarma. Pro klienty Domácího hospice Setkání, kteří uzavřeli smlouvu o poskytnutí hospicové péče, je sociální poradenství součástí služby hospice.

Provozní doba:

Ambulantní:

PO: 8.00 - 12.00 (v krizových situacích pro stávající uživatele 12:00 - 8:00)

ČT: 8.00 - 12.00 (v krizových situacích pro stávající uživatele 12:00 - 8:00)

V případě potřeby je možnost pro zájemce v krizových situacích domluvit si setkání v prostorách poradny i mimo stanovené hodiny.

Terénní:

PO - ČT: 8.00 - 16.00 (v krizových situacích pro stávající uživatele 16:00 - 8:00)

PÁ: 8.00 - 12.00 (v krizových situacích pro stávající uživatele 12:00 - 8:00)

O víkendech a svátcích pro stávající uživatele v krizových situacích možnost návštěvy po telefonické domluvě.

Dostupnost:

Poradna je umístěna blízko centra města, ve 3. patře budovy, kde sídlí také další subjekty. Do 1. podlaží vede krátké schodiště, v 1. podlaží je k dispozici výtah.

Postup při jednání s klientem

 • Sociální práce probíhá formou komunikace, nejčastěji osobně a ústně v prostorách poradny nebo terénně ve vlastním sociálním prostředí klienta, popřípadě po vzájemné dohodě v jiném prostředí.
 • Při prvním kontaktu a zjištění situace klienta informují pracovníci o možnostech služby poradny
  a pomoci, případně sjednají schůzku, na které mohou být přítomny další osoby, je-li to pro obě strany vhodné (rodinní příslušníci, blízké osoby, psycholog apod.). Pracovníci se snaží v nejvyšší možné míře přizpůsobit individuálním potřebám klientů.
 • V případě potřeby pracovníci poradny komunikují s klienty i písemně (dopis či e-mail) a telefonicky.
 • Pokud je poradna schopna poskytnout nebo zprostředkovat pomoc, je uzavřena ústní smlouva o poskytování sociální služby na dobu neurčitou.

Stížnosti

 • Kvalita služeb je kontrolována garantem sociální poradny.
 • Uživatelům je na požádání k dispozici kniha přání a stížností.
 • Stížnosti je možno adresovat také písemnou formou na adresu sídla Domácího hospice Setkání nebo ústní formou či telefonicky pracovníkům sociální poradny (kontakty výše).
 • K vyřizování stížností jsou oprávněni garant sociální poradny a ředitelka Domácího hospice Setkání.
 • Připomínky nebo stížnosti jsou sledovány a vyhodnocovány a do 30 dnů je navrženo řešení problému.
 • V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti, má uživatel možnost obrátit se na nadřízený nebo nezávislý orgán, popř. v případě porušení právních předpisů na soud.

Další informace:

Na internetových stránkách Domácího hospice Setkání : www.hospicrychnov.cz

Služby jsou poskytovány anonymně, veškeré údaje do statistiky jsou důvěrné, informace podléhají zákonu o ochraně osobních údajů.

Kontakty

Kontaktní místo sociální poradny - ambulance:

Domácí hospic Setkání, o.p.s.

Javornická 1501

516 01 Rychnov nad Kněžnou

Sídlo Domácího hospice Setkání a adresa pro korespondenci:

Domácí hospic Setkání, o.p.s.

Javornická 1501

516 01 Rychnov nad Kněžnou

Telefon:

+420 733 694 160, (+420 733 694 162)

e-mail:

 hospic.setkani@seznam.cz

web:

www.hospicrychnov.cz

V Rychnově nad Kněžnou 10.5.2022

Schválila:

Mgr. Andrea Kolaříková, ředitelka Domácího hospice Setkání, o.p.s.