Pomáhejte s námi


Proč?


Domácí hospic Setkání je obecně prospěšná společnost a v současné době zatím nemá uzavřené smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Většinu nákladů na služby hradí z vlastních zdrojů, převážně z darů. 

Bez podpory dobrých lidí bychom tady nebyli.
Jak nás můžete podpořit:

  • zasláním finančního jednorázového nebo pravidelného daru na provoz hospice na číslo účtu: (prosím, uveďte svou adresu nebo telefon, ozveme se Vám a zašleme darovací smlouvu a potvrzení k dani) 

 107-5655350207/0100

  • Příspěvkem na na nákup nového vozu na sbírkový účet číslo:  

                                        115-2185440297/0100

  • Příspěvkem prostřednictvím tlačítek Darujme.cz umístěných vpravo. Více této možnosti na www.darujme.czVelmi děkujeme všem lidem, kteří podporují
naši službu. 

Společně tak můžeme pomoci lidem v nějtěžších
chvílích života. 
 

Daňové zvýhodnění dárců

Zákon o daních z příjmů 586/1992 Sb. vám umožňuje odečíst si dary věnované hospici od základu daně.

Potvrzení o daru vystavujeme všem dárcům, u kterých známe jejich jméno a adresu, na začátku kalendářního roku. Pokud jej chcete dříve, prosím kontaktujte nás.

Fyzické osoby

Fyzické osoby, včetně zaměstnanců, si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů v kalendářním roce přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

  • zaměstnanec firmy nebo organizace: odevzdejte doklad o poskytnutém daru do 15. 2. následujícího roku svému zaměstnavateli, který je povinen zohlednit dar při zpracování Vašeho ročního zúčtování daně.
  • podnikatel (živnostník): předložte doklad o daru při zpracování svého daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Právnické osoby

Právnická osoba má nárok na odčitatelnou položku, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) bude činit alespoň 2000 Kč. Základ daně lze snížit nejvýše o 5 % základu daně. Pokud je dárce plátcem DPH a poskytuje věcný dar, je nutné odvést DPH z hodnoty daru. Finanční dary nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. Tato DPH je pro dárce dalším nákladem spojeným s darem.