Pomáhejte s námi


Proč?


Domácí hospic Setkání je obecně prospěšná společnost a v současné době zatím nemá uzavřené smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Většinu nákladů na služby hradí z vlastních zdrojů, z velké části z příspěvků dárců. 

Bez podpory dobrých lidí bychom tady nebyli.
Jak nás můžete podpořit:

  • Příspěvkem prostřednictvím tlačítek Darujme.cz umístěných vpravo. Více o této možnosti na www.darujme.cz
  • zasláním finančního jednorázového nebo pravidelného daru na provoz hospice na číslo účtu: 

 107-5655350207/0100

  • Příspěvkem na na nákup nového vozu na sbírkový účet číslo:  

                                        115-2185440297/0100

Prosíme, v případě zaslání daru přímo na účet, kontaktujte nás přes kontaktní formulář níže, obratem se Vám ozveme) 

Všem dárcům vystavíme potvrzení o daru k daňovému zvýhodnění (více informací níže).

Jména všech našich dárců zveřejňujeme na webových stránkách hospice a ve Výroční zprávě. Pokud si nepřejete být zveřejněni, prosíme Vás o písemnou žádost do 30. března následujícího roku.Velmi děkujeme všem lidem, kteří podporují
naši službu. 

Společně tak můžeme pomoci lidem v nějtěžších
chvílích života. 
 

Kontaktní formulář


Daňové zvýhodnění dárců

Zákon o daních z příjmů 586/1992 Sb. vám umožňuje odečíst si dary věnované hospici od základu daně. (od 1.1. 2014 byl pojem "dary" nahrazen pojmem "poskytnuté bezúplatné plnění)

Potvrzení o daru vystavujeme všem dárcům, u kterých známe jejich jméno a adresu (popř. IČO), do 30.ledna daného kalendářního roku za zdaňovací období roku předchozího (t.j. o částkách, které dorazily na účet nebo byly předány v hotovosti do 31.12. předchozího roku). 

Tato potvrzení budou odeslána elektronickou cestou na e-mailovou adresu dárců nebo poštou v případě, že si to dárce přeje. Výjimku tvoří pouze dary, které přišly anonymně. Takováto potvrzení můžeme zaslat až po identifikaci osoby dárce. Pokud je osoba dárce identifikována pouze emailovým kontaktem, je potvrzení z pohledu finančního úřadu neuznatelné. V takovýchto případech je nutné, aby  dárce poskytl hospici své identifikační údaje.

Fyzické osoby

Fyzické osoby, včetně zaměstnanců, si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů v kalendářním roce přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň
1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

  • zaměstnanec firmy nebo organizace: odevzdejte doklad o poskytnutém daru do 15. 2. následujícího roku svému zaměstnavateli, který je povinen zohlednit dar při zpracování Vašeho ročního zúčtování daně.
  • podnikatel (živnostník): předložte doklad o daru při zpracování svého daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Právnické osoby

Právnická osoba má nárok na odčitatelnou položku, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) bude činit alespoň 2000 Kč. Základ daně lze snížit nejvýše o 5 % základu daně. Pokud je dárce plátcem DPH a poskytuje věcný dar, je nutné odvést DPH z hodnoty daru. Finanční dary nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. Tato DPH je pro dárce dalším nákladem spojeným s darem.