GDPR

Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679
o ochraně osobních údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES v Domácím hospici Setkání, o.p.s.

Správce osobních údajů:

Domácí hospic Setkání, o.p.s. se sídlem Javornická 1501, Rychnov nad Kněžnou a provozovnou na adrese Javornická 1501, Rychnov nad Kněžnou, IČ 02305291, telefon 733694162, e- mail setkani@hospicrychnov.cz, webové stránky www.hospicrychnov.cz.

Účel zpracování osobních údajů:

 • Zajištění zdravotní péče pacientů - (zpracování identifikačních a kontaktních údajů o pacientovi a pečující osobě)
 • Vedení zdravotní dokumentace - (osobní údaje citlivé - zdravotní stav pacienta)
 • Odborné sociální poradenství klientům Sociální poradny Domácího hospice setkání - vedení záznamových listů sociálního poradenství (zpracování identifikačních a kontaktních údajů klientů)
 • Evidence zaměstnanců hospice (zpracování identifikačních a kontaktních údajů)
 • Zajišťování benefičních akcí jednorázových (zpracování kontaktních údajů)
 • Vedení databáze dárců (zpracování kontaktních údajů dárců)
 • Vedení účetnictví (zákonná povinnost ve smyslu zákona o účetnictví a zákona o správě daní)
 • Fotodokumentace z vlastních akcí nebo akcí, na kterých se zúčastňují zaměstnanci hospice, a to prostřednictvím vlastních webových stránek, facebooku, výročních zpráv
 • Vedení statistik pro účely MZDR, MPSV, KÚ KHK
 • Výroční zpráva
 • Vedení záznamů z jednání správní a dozorčí rady a z porad

Kategorie osobních údajů

Společnost shromažďuje a zpracovává osobní údaje zaměstnanců, pacientů a klientů hospic a sociální poradny a osobní údaje dárců:

 • Identifikační údaje klientů - jméno, příjmení, titul, datum narození, zdravotní pojišťovna, rodné číslo
 • Identifikační a kontaktní údaje zaměstnanců - jméno a příjmení, adresa bydliště, titul, rodné číslo, datum a místo narození, číslo občanského průkazu, dosažené vzdělání, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, počet dětí, rodná čísla dětí, rodinný stav
 • Kontaktní údaje dárců - adresa, číslo telefonu, e-mail
 • Zvláštní kategorie osobních údajů - informace pro zdravotní personál o zdravotním stavu pacienta, výpisy z rejstříku trestů a zdravotní stav zaměstnanců
 • Fotografie z vlastních akcí a akcí pořádaných jiným osobami, kterých se zúčastňují zaměstnanci hospice

Příjemci osobních údajů

 • Osobní údaje nejsou předávány třetím osobám, kromě osobních údajů předávaných v souvislosti s mimořádnými událostmi státním orgánům

Způsob zpracování a uložení osobních údajů

 • Všechny osobní údaje jsou zpracovávány a uloženy elektronicky, jsou chráněny hesly a mají k nim přístup pouze pověření pracovníci.
 • Osobní údaje pacientů a pečujících, zdravotní dokumentace a záznamové listy klientů sociální poradny jsou rovněž uloženy v listinné formě na uzamykatelných místech (odděleně zdravotní a sociální). Mají k nim přístup pouze pověření pracovníci.
 • Osobní údaje zaměstnanců jsou vedeny elektronicky chráněny heslem a v listinné formě uloženy na uzamykatelném místě. Mají k nim přístup pouze pověřené osoby.

Doba zpracování osobních údajů

 • Osobní údaje zaměstnanců hospice jsou uloženy po dobu trvání pracovní smlouvy a po skončení pracovního poměru po dobu 10 let
 • Zdravotní dokumentace pacienta je uložena po dobu 10 let
 • Záznamové listy sociální poradny po dobu 10 let
 • Osobní údaje dárců jsou zpracovávány po dobu aktivní účasti dárce v systému. Po skončení aktivní účasti zůstávají data uložena v systému databáze po dobu 5 let.
 • Osobní údaje zpracovávané v rámci fotodokumentace jsou zpracovávány po dobu neurčitou.

Po vypršení výše uvedené doby jsou osobní údaje likvidovány v listinné podobě fyzicky, v elektronické podobě jsou elektronicky likvidovány.

Právní titul zpracování osobních údajů čl. 6 zákonnost zpracování

Právní titul - dodržení právní povinnosti správce osobních údajů:

 • Vedení evidence zaměstnanců
 • Vedení evidence činnosti společnosti
 • Vedení evidence dárců
 • Vedení účetnictví

Právní titul - ochrana práv a právem chráněných zájmů správce, příjemce a třetích osob

 • Zajištění činnosti společnosti
 • Evidence mimořádných událostí

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 • Zpřístupňování informací

Zpracovala Mgr. Andrea Kolaříková, ředitelka DH Setkání

V Rychnově nad Kněžnou 2. 5. 2018