Pomáhejte s námi


Proč?


Domácí hospic Setkání je obecně prospěšná společnost. Aby byla domácí hospicová péče dostupná všem, pacienti a jejich rodiny hradí jen velmi malou část nákladů. Ačkoliv se v médiích často mluví o podpoře domácí hospicové péče, podmínky zdravotních pojišťoven v současnosti  nejsou uzpůsobené menším regionálním hospicům, mezi které patříme také my. Velkou část nákladů na mzdy zdravotních sester a provoz hospice proto hradíme z příspěvků dárců. Bez podpory dobrých lidí bychom tady nebyli. Děkujeme Vám!Jak nás můžete podpořit:

  • Zasláním finančního jednorázového nebo pravidelného daru přímo na níže uvedené číslo účtu.
    Tyto prostředky využíváme na zajištění provozu hospice, mezd zdravotních sester a nákup zdravotnických pomůcek (dle aktuálních potřeb hospice).   Vámi takto darované prostředky jdou celé hospici bez dalších poplatků za zprostředkování daru. Prosíme, v případě zaslání daru kontaktujte nás přes kontaktní formulář níže, abychom se s Vámi mohli spojit, příp. zaslat potvrzení o daru, obratem se Vám ozveme.

 107-5655350207/0100

  • Příspěvkem na veřejnou sbírku prostřednictvím portálu DARUJME.CZ - tlačítka umístěná vpravo (3,7 % daru jdou na zprostředkování této služby). Účel veřejné sbírky schvaluje Krajský úřad a příspěvky  můžeme využít výhradně k těmto účelům: nákup pohonných hmot, servis aut, obnova vozového parku, nákup zdravotnických pomůcek a přístrojů. 


Velmi děkujeme všem lidem, kteří podporují
naši službu. 

Společně tak můžeme pomoci lidem v nějtěžších
chvílích života. 
 

Potvrzení o daru k daňovému přiznání

Dárcům vystavíme potvrzení o daru k daňovému zvýhodnění (více informací níže). Jména všech našich dárců zveřejňujeme na webových stránkách hospice a ve Výroční zprávě. Pokud si nepřejete být zveřejněni, prosíme Vás o sdělení do zprávy v kontaktním formuláři. Bližší informace o nakládání s osobními údaji najdete zde  GDPR.

Daňové zvýhodnění dárců

Zákon o daních z příjmů 586/1992 Sb. vám umožňuje odečíst si dary věnované hospici od základu daně. (od 1.1. 2014 byl pojem "dary" nahrazen pojmem "poskytnuté bezúplatné plnění")

Potvrzení o daru (poskytnutém bezúplatné plnění) vystavujeme  dárcům, u kterých známe jejich jméno a adresu (popř. IČO), do 30.ledna daného kalendářního roku za zdaňovací období roku předchozího (t.j. o částkách, které dorazily na účet nebo byly předány v hotovosti do 31.12. předchozího roku). 

Tato potvrzení budou odeslána začátkem následujícího roku elektronicky na e-mailovou adresu dárců nebo poštou v případě, že si to dárce přeje. Výjimku tvoří pouze dary, které přišly anonymně. Takováto potvrzení můžeme zaslat až po identifikaci osoby dárce. Pokud dárce uvedl pouze emailový kontakt, je potvrzení z pohledu finančního úřadu neuznatelné. V takovýchto případech je nutné, aby  dárce poskytl hospici své identifikační údaje.

Kontaktní formulář


Fyzické osoby

Fyzické osoby, včetně zaměstnanců, si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů v kalendářním roce přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň
1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

  • zaměstnanec firmy nebo organizace: odevzdejte doklad o poskytnutém daru do 15. 2. následujícího roku svému zaměstnavateli, který je povinen zohlednit dar při zpracování Vašeho ročního zúčtování daně.
  • podnikatel (živnostník): předložte doklad o daru při zpracování svého daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Právnické osoby

Právnická osoba má nárok na odčitatelnou položku, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) bude činit alespoň 2000 Kč. Základ daně lze snížit nejvýše o 5 % základu daně. Pokud je dárce plátcem DPH a poskytuje věcný dar, je nutné odvést DPH z hodnoty daru. Finanční dary nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. Tato DPH je pro dárce dalším nákladem spojeným s darem.